Kim jest rejent?

Notariusz, często nazywany również rejentem (wywodzi się od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – jest to wyznaczony przez ministra sprawiedliwości. Prawnik notariatu jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Rejent za swoje czynności pobiera opłatę nazywaną taksą notarialną. Taksa notarialna to opłata ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wymiar opłaty jest uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, obciąża i odprowadza do sądu opłaty sądowe.
Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty należy przekazać do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów zezwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Dokumenty trzeba dostarczyć w oryginale. Notariusz Koszalin przeprowadzi analizy ich prawidłowości, oceni także, czy tworzą wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.

Dodaj komentarz